Historie

 Úvodní slovo starosty města

 Sbor dobrovolných hasičů  Petrův Dvůr je jeden ze dvou sborů ve městě Netolice. Přestože místní část Petrův Dvůr tvoří jen malou část města Netolice co do počtu obyvatel, neplatí to o místním sboru co do počtu členů. Před lety dokonce zaznívaly některé hlasy, že město dva požární sbory nepotřebuje a jestli to není plýtvání penězy. Při katastrofických povodních v roce 2002 a opakovaně v dalších letech se ukázalo, že podpora sborů dobrovolných hasičů, jejich spolkového života, investice do jejich vybavení a do protipovodňových opatření, se velmi vyplatí. Dobrovolní hasiči jsou v řadě obcí často jediný "akceschopný" spolek, který pomáhá nejen při požárech a při poskytování pomoci při živelních pohromách i za cenu nasazení svého zdraví a životů, ale nemalou zásluhu mají také na výchově mládeže, na udržování kulturního života v obci a kulturních tradic v duchu prastarého hasičského hesla „Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu“.  A to vše  ve svém volném čase a bez nároku na odměnu, což v dnešní hektické době již dávno není samozřejmostí. Právě k takovým lidem patří i členové SDH Petrův Dvůr. Někteří lidé dnes a denně skloňují pojem občanská společnost a umí dlouho o práci hovořit. Karel Havlíček Borovský by o nich řekl: " Kéž by jim práce z huby do rukou přejít ráčila". Členové SDH z Petrova Dvora neřeční a pracují.  Nechodí s nataženou rukou, ale konají. Tak si představuji občanskou společnost v praxi. Bez jejich pomoci, kdy ve spoupráci s SDH Netolice zasahují při každoročních povodních v našem městě, působí při zajišťování řady různých kulturních a společenských akcí, a to navíc kromě plnění svých úkolů, si svládnutí těchto situací vůbec nedovedu představit. Například jimi každoročně pořádaná prázdninová akce Posezení pod kaštany, se již stala neodmyslitelnou součástí kulturního života u nás i místem setkání známých a rodáků ze široka daleka.

SDH Petrův Dvůr slaví v roce 2011 již 116 let od svého založení. V době jeho založení tu byla zlatá éra rozvoje našeho města i celého regionu. V tom roce byla například postavena Netolická dráha, netoličtí koně, netolické jarmarky, chleba a petrodvorské pivo byli známé daleko za hranicí jižních Čech. Zatímco nyní čelíme snahám, paradoxně těch, kteří se mají starat o rozvoj kraje, o zrušení naší dráhy a nově i střední a učńovské školy, petrodvorský hasičský sbor stále žije a pracuje. Doufám, že jim to vydrží ještě hodnou řádku let.

K tomu bych jim chtěl popřát stále hodně elánu a u příležitosti spuštění jejich webových stránek,  jim touto cestou také  jménem vedení města a jejich spoluobčanů poděkovat za jejich obětavou práci.

 

                                                                                                       Oldřich Petrášek, starosta města Netolice