HISTORIE DOBROVOLNÉHO HASIČSKÉHO SBORU V PETROVĚ DVOŘE 1895 – 2005

Sbor a hosté při slavnostním předání motorové stíkačky v roce 1937 

Horní řada zleva: 1?, 2?, 3?, 4?, 5 Josef Grill ml., 6 František Škapa ml., 7?, 8 Antonín Čondl, 9?

Prostřední: 1 Jan Trobl, 2?, 3 Matěj Holát, 4 Jakub Martinovský, 5 František Škapa, 6 Jan Majer, 7?, 8 Antonín Batík, 9?

Dolní řada: 1 Marie Bártová, 2 Josef Grill, 3?, 4 Jakub Turek, 5 ?, 6 Jeroným Václav, 7 František Faktor, 8?, 9 Marie Škapová

 

Na základě zachovalých písemností zjišťujeme, že Sbor dobrovolných hasičů v naší obci byl založen dne 6.července 1895 a to z obce Petrův Dvůr a Rábín. Založen byl na základě rozšiřujících se požárů většinou na schwarzenberských statcích a dvorech. O založení šlo především vedení knížecího ředitelství, které od roku 1880 sídlilo v Petrově Dvoře a vlastnilo dvě koňské stříkačky.

Po založení vstoupil sbor do Hasičské župy Pošumavské č. 75. Při založení sboru bylo 49 činných a 26 přispívajících členů. První zakládající výbor byl ve složení:

 

Starosta – br. Sekyrna – schwarzenberský správce

Velitel – br. Schubert – schwarzemberský hospodářský příručí

Nám. velitele –br. Zindra – schwarzemberský kolář

Jednatel – br. Šusta – schwarzemberský hospodářský příručí

Pokladník – br.Vikány – schwarzemberský účetní

 

V této době sbor vlastnil dvouproudovou čtyřkolku, 120 metrů hadic a 20 plátěných košíků na vodu. V obci bylo 49 popisných čísel a 555 obyvatel. Sbor byl po založení velice aktivní. V zimním období prováděl výcvik mužů 1 x měsíčně a v létě 2 x měsíčně. Zúčastňoval se i všech požárů v okolí a mezi první patří požár v Boru a Lhenicích. Dva roky po založení měl sbor již 36 činných a 65 přispívajících členů. V roce 1900 byl sbor pořadatelem výročního župního sjezdu s tímto programem:

 

8.00 hod. vítání hostů, 8.30 seřazení sborů k pochodu, 9.00 slavnostní mše svatá v zámecké kapli v Kratochvíli, 10.00 ukázkové sekerkové a žebříkové cvičení hasičů z Petrova Dvora, 12.00 slavnost a zábava na Střelnici v Petrově Dvoře. Do župní hasičské jednoty v Pošumavské patřily sbory:

 

Hracholusky, Husinec, Krtely, Lhenice, Libějovice, Nebahovy, Netolice, Nestánice-Černěves,

Petrův Dvůr-Rábín, Sedlec, Vitějovice a Zbudov. 1902 byl zvolen Václav Šusta za delegáta na valnou hromadu zemské hasičské jednoty do Prahy. V letech 1906 – 1909 byl počet členů v průměru 30 činných a 35 přispívajících. Sbor vlastnil 340 metrů hadic, 40 věder na vodu a vůz na hadice.

17. září 1913 pořádá sbor Petrův Dvůr-Rábín slavnost při které byl udělen diplom čestného členství př. Antonínu Vikorovi. Slavnostní řeč měl Karel Skála učitel ze Zbudova. Slavnosti se zúčastnilo 7 sborů.

Ze sbírky byla v roce 1914 zakoupena nová koňská stříkačka. V roce 1927 měl sbor 29 činných a 20 přispívajících členů. V pokladně vlastnil obnos 451 korun a na pohřebním fondu 109 korun. Účast na požáru v Libějovicích. Zvolen byl nový výbor ve složení:

 

Starosta . br.Komrska Josef (předtím Reindl Ferdinand a Němec Frant.)

Náměstek starosty – br. Pelech Vojtěch

Pokladník – br. Faktor František

Jednatel – br. Škapa František (předtím Kroupa Karel – 1897)

Velitel – br.Rolenec Václav (předtím Šusta Václav 1897)

Zbrojmistr – br.Holát Matěj

Náčelníci lezců – br. Kaberna Fr. a br. Bláha Tomáš

Náčelníci stříkačníků – br. Pelech Vojtěch a br. Řezanka Václav

Slouha sboru – br. Pánek Josef

 

V roce 1932 jsou provedeny dvakrát volby výboru a to v lednu je zvolen za starostu -Turek Jan, velitel - Rolenec Václav a podvelitel - Grill Josef. Po úmrtí Václava Rolence na jeho místo zvolen Škapa František a na místo jednatele Jeroným Václ. Za zakládajícího člena přijat Družstevní pivovar

v Petrově Dvoře, který za členství zaplatil 300 kč. Velký požár kolen v Petrově Dvoře byl pro členy sboru vzpružením do další záslužné činnosti. Sluha sboru Josef Pánek nedostal za tři roky 1930 - 1932, žádnou odměnu a proto bylo usneseno výborem 4. 12. 1932 vyplatit obvyklou částku 24 kč. za

rok to je 72 kč. Sbor má dvě hasičské kolny a to v Petrově Dvoře se stříkačkou a v Rábíně kde

jsou uloženy žebříky, háky a vědra na vodu.

Členové sboru jsou z Petrova Dvora, Rábína a Hradiště. 5. června 1933 se konal odpoledne okrskový sjezd v Petrově Dvoře spojený se cvičením na strojovnu pivovaru. Cvičení prováděl sbor Petrova Dvora, Netolic a samaritánská četa okrsku. Sjezdu se zúčastnilo 10 sborů v počtu 99 členů.

Rok 1936 a 1937 byl v dějinách sboru velmi úspěšný a to:

 

V lednu byly provedeny nové volby do výboru:

 

Starosta – Stibor František

Náčelník – Škapa František

Náměstek – Grill Josef

Vůdce samaritánské stráže – Trobl Jan

Vzdělavatel, jednatel – Václav Jeroným

Zástupce vzdělavatelů – Brož Karel

Pokladník – Křišťan Josef

Zbrojmistr – Holát Matěj

Cvičitel – Batík Antonín

 

Dne 2. srpna 1936 byl svolán sjezd župy Pošumavské do Petrova Dvora spojený s povinným srazem župy v Netolicích. Dopolední pořad se konal v Netolicích za účasti 374 krojovaných bratrů a sester, z nichž mimo župu byli přítomni hosté z župy Českobudějovické, Husovy Prachatické, Zahoří a

Lipanovi. Slavnosti se zúčastnil dále pan vrchní rada a okresní rada a okresní hejtman Josef Novotný z Prachatic, Alois Sarauer jako zástupce Ústřední jednoty českého hasičstva a bratr Jan Důra krajský náčelník. Dopolední slavnost byla zahájena na hřišti v Netolicích a položením věnce k pomníku padlích, průvodem na náměstí, kde bylo podáno hlášení župním starostou zástupci Ústřední jednoty

českého hasičstva br. Sarauerovi a vrchnímu radovi Novotnému. Po hlášení provedla župa defilé před hodnostáři. Odpoledne se průvodem z Netolic ubíralo celé shromážděné hasičstvo, které se rozšířilo o dostavené se německé sbory z Babic, Chrášťan a Chvalovic do Petrova Dvora, kde celé hasičstvo a četné civilní účastníky přivítal jednatel sboru Jeroným Václ. Na tribuně byl okresní hejtman vrchní rada Novotný, továrník a starosta sboru netolického František Kuliš. Zástupce ústředí br.Sarauer vyzdvihuje 40- ti letou činnost sboru a připnul medaile za 40 -ti letou činnost hasičskou

Br. Grillovi a br.Troblovi. Bratrům Faktorovi, Špirochovi, Bláhovi jako členům přispívajícím uděluje za 40 -ti leté členství ve sboru diplomy. Po této důstojné slavnosti se koná cvičení spojené s náletem letadla, které znázornilo shození zápalné pumy na strojovnu pivovaru. Po znázorněném výbuchu a následném požáru provedlo chemicko-technické družstvo župy ukázku hašení a samaritánský

oddíl v maskách prováděl záchranu postižených. Také sbor z Netolic se zúčastnil s motorovou stříkačkou cvičení po vyhlášení poplachu tovární sirénou. Po ukončení cvičení se účastníci odebrali na Střelnici k dalšímu sekerkovému a žebříkovému cvičení a koncertu hudby. Výtěžek této slavnosti

přinesl do pokladny sboru 1.500,- korun. 25. října roku 1936 byla zakoupena motorová stříkačka komisí zvolenou sborem a obecním zastupitelstvem od firmy Sigmund s motorem „Vikov“

z Olomouce za 24.000,- korun. Při koupi dostaly od firmy zdarma 40 metrů hadic a reflektor. Na stříkačku byla provedena sbírka a bylo vybráno od členů a občanů 918,-korun a od spolků, záložen, pojišťoven a ostatních úřadů 1.676,- korun. Celkem bylo vybráno 2.594,-korun a ostatní uhradila obec.

Slavnostní předání motorové stříkačky bylo provedeno 15. srpna 1937 v Petrově Dvoře obecním zastupitelstvem sboru. Při této slavnosti byl věnován diplom čestného členství Josefu Krumpovi starostovi obce Petrův Dvůr a diplom čestného uznání obecnímu zastupitelstvu. Župní

chem.referent br. Turek ze Žitné přednesl slavnostní řeč o úkolech hasičstva. Po slavnosti bylo provedeno hasičské cvičení mládeže. Po tomto programu byl koncert a volná zábava na Střelnici. Ač skoro celý den pršelo a účast na této slavnosti byla malá, činil čistý zisk 294,-korun. 1937 byl velký požár na Pekle od blesku u Mášlů a Koblenců. 18. září zmíněného roku byla konána mimořádná valná hromada za účelem projevu účasti nad úmrtím pana prezidenta Masaryka za přítomnosti 20 členů a dvou členek. V předvečer pohřbu 20. září byla na Pele zapálena vatra. Pohřbu se za náš sbor zúčastnil se Tomáš Tichý. 1939 zvolen nový sbor a dochází ke změnám ve funkcích - náměstek

starosty je Majer Jan, zbrojmistr Tomáš Tichý, jednatel Karel Brož, pokladník Josef Grill. František Škapa a Karel Broţ zvoleni jako zástupci obvodu Okresní hasičské jednoty. 3. března 1940 byla schválena nájemní smlouva mezi sborem a Družstevním pivovarem na pozemek 70 m2 pro stavbu

hasičské zbrojnice za 5,-korun ročního nájmu na dobu 99 let. Bratr Josef Pánek sluha sboru pro stáří končí a je schválen nový sluha Stanislav Podlešák s roční odměnou 40,- korun a šatnu při plese sboru.

V srpnu 1941 byla předána sboru nová hasičská zbrojnice postavená obcí nákladem 23.076,-korun. 1942 zemřel starosta sboru František Stibor a na jeho místo je zvolen Josef Krump a za jeho náměstka Josef Novák. Od srpna 1943 do května 1949 činnost sboru stagnuje pro malý počet členů (pouze 6

činných). V roce 1949 se obnovuje činnost sboru na nátlak MNV, kde předseda místního NV zahajuje schůzi a vysvětluje důležitost hasičského sboru pro obec a jmenuje 14 nových členů do sboru. Nový výbor byl zvolen v roce 1951 ve složení:

 

Předseda – Jan Bárta

1. místopředseda – Vojtěch Marek (v roce 1952 Škapa František

2. místopředseda – František Škapa (v roce 1952 František Nedvěd)

Organizační referent- Josef Trčka

Referent pro výcvik – Jan Hauser

Jednatel – Karel Broţ

Pokladník – Josef Grill

Preventista – Emil Jelínek

 

V roce 1953 byla podána žádost o dopravní auto, MNV vyčlenilo 20.000,-Kč. V roce 1955 byla podána žádost o přidělení poplachové sirény, kterou sbor obdržel v roce 1956 a instalována byla až v roce 1965 na objektu prádelny. V tomto roce byla provedena elektroinstalace v požární zbrojnici a

byla podána žádost o vyčištění studny na starém dvoře, která sloužila jako požární nádrž. (provedeno bylo až v roce 1975). Poslední žádostí v tomto roce bylo opravení kašny a její naplnění vodou – tento úkol se nepodařilo dosud splnit. 1956-1958 má sbor dvě soutěžní družstva a to muže a ženy, která úspěšně reprezentují náš sbor. 12. 7. 1959 se náš sbor podílel na zabezpečení krajské soutěže

požárních družstev na závodišti Kratochvíle. O výtěžek ze vstupného na soutěži se dělil sbor polovinou s netolickým sborem a získal 1.432,- Kč. V roce 1960 se ruší MNV Petrův Dvůr a obec spadá pod Měst. NV Netolice, který přebírá náš sbor včetně jeho dotování výzbrojí a výstrojí. V roce 1969 sbor není dotován pro nákup potřebné výstroje a výzbroje včetně pohonných hmot. Výborem sboru je usneseno nepokračovat dále v činnosti jako místní jednota ČSPO, ale jako požární družstvo Netolice II. MNV Netolice doporučuje požární sbor převést jako závodní pod STS v Petrově Dvoře. Dne 18. 6. 1971 je obnovena činnost sboru přijetím sedmi nových členů, kteří slibují aktivní práci ve sboru a získání dalších nových mladých členů. V tomto roce jsou provedeny nové volby a sbor pracuje ve složení:

 

Předseda – Alois Mazač

Velitel – Václav Benda (František Haisl přestupuje do Netolic)

Preventista – Jan Rejhon

Strojník – Stanislav Pícha

Jednatel – Karel Broţ

Pokladník – Josef Grill

 

V roce 1973 změna ve výboru - předseda - Václav Benda Velitel - Jiří Vávra V roce 1973 je vyroben a instalován kovový sušák na hadice a vyasfaltována plocha před požární zbrojnicí. V roce 1975 u příležitosti 80 let trvání sboru je pořádána okrsková soutěž požárních družstev na závodišti v Kratochvíli s taneční zábavou „U Marků“ na Myslivně. V roce 1977 byla předána OIPO v Prachaticích nová požární stříkačka PPS 12. Byl zvolen náš člen Jiří Vávra za okrskového velitele a tuto funkci vykonává dosud. Dne 19.11 na výroční členské schůzi pokládají funkci pokladník Josef Grill a jednatel Karel Broţ pro stáří a zabezpečování úkolů v občanském výboru. Zvoleni jsou tito členové – pokladník - Jiří Grill a jednatel - Josef Konzal. Náš sbor pořádá poslední taneční zábavu „U Marků“. 28. února 1978 se hostinec uzavírá. V roce 1978 je zvolen okresní konferencí náš člen Jiří Vávra okresním velitelem OV SPO v Prachaticích, kde tuto funkci vykonával do roku 1991. Velitelem sboru je zvolen Stanislav Pícha. V roce 1980 je sborem pořádána u jeho 85 letého výročí okrsková soutěž požárních družstev na Podroužku se zábavou. Náš sbor reprezentovala dvě družstva mužů.

V roce 1981 je z Netolického sboru předán požární dopravní automobil T 805 s vybavením. V roce 1983 je zvolen nový velitel sboru Jan Rameš. V roce 1985 byla k 90 letům trvání sboru uspořádána slavnostní schůze s oceněním zasloužilých členů. Byla také pořádána okrsková soutěž požárních

družstev na Podroužku se zábavou. V říjnu 1985 byla zahájena přístavba hasičské zbrojnice a celou akci dostali pod patronát členové Václav Benda st., Jiří Vávra a Jiří Rameš. V tomto roce bylo provedeno zabetonování základů a vystavění obvodového zdiva. V roce 1987 byla přístavba požární zbrojnice přerušena pro nedostatek finančních prostředků na zabezpečení akce. V roce 1988 již přístavba požární zbrojnice pokračuje a to položením stropních panelů a zabetonováním stropů a postavením krovu. V roce 1989 vyhrála obě naše soutěžní družstva ve svých kategoriích na okrskové soutěži v Němčicích. Zemřel předseda sboru Václav Benda a byl zvolen nový předseda Miroslav Nováček. Na přístavbě požární zbrojnice bylo dosud odpracováno 2.206 hodin zdarma.

V roce 1990 u příležitosti 95ti letého výročí SDH byla v květnu slavnostně otevřena přístavba hasičské zbrojnice, kterou přestřižením pásky a předáním klíče, předal starosta města Netolice pan Václav Prokeš. Při této slavnostní příležitosti byla většina členů odměněna a vyznamenána. Celkem

bylo na této akci odpracováno na 3.000 hodin zdarma a to členy našeho sboru 2.350, sousedního netolického sboru 500 hodin a občany Petrova Dvora 150 hodin. Dne 10. 3. 1994 byl požár „varny“ pivovaru v Petrově Dvoře. 9. 12. 1994 se konala výroční valná hromada sboru s předáním dopravního

vozidla DVA 12 AVIA 31, který předal sboru místostarosta města pan Karel Pižl. Vozidlo bylo odkoupeno z HZS JE Temelín za 63.000,- Kč včetně kompletního vybavení. 5.7.1995 proběhly oslavy 100 let založení SDH Petrův Dvůr. Oslavy byly zahájeny námětovým cvičením okrsku na budovu „humna“ pivovaru. Cvičení se zúčastnilo 5 sborů včetně sboru z HZSp JE Temelín, který zasahoval s požární plošinou. Po cvičení byly provedeny ukázky požární techniky, hašení hořícího automobilu předvedli příslušníci HZS Prachatice a HZSp JE Temelín, tvoření lehké pěny, ukázka dětského požárního útoku a další. Po ukázkách byl proveden nástup jednotek u hasičské zbrojnice, kde

následovaly slavnostní projevy a ocenění členů. Akce byla zakončena taneční zábavou na parketu. Po celou dobu oslav byla vystavena stará a současná hasičská technika. Díky vzornému zabezpečení a pěknému počasí se oslavy vydařily. V letech 1996 - 2001 je provozována pravidelná činnost sboru, jako je zapojení dvou družstev do I. kola požárního sportu, zabezpečení preventivních protipožárních prohlídek v obvodu a v chatových oblastech na Pekle a na Stříbrném, dále požární asistence na diskotékách v kulturním domě v Netolicích. Dne 23. 9. 2000 proběhla slavnostní schůze k 105 výročí SDH s občerstvením a hudbou. V roce 2001 bylo vybudováno Technickými službami města Netolice požární čerpací stanoviště na dolním Pivovarském rybníce. V roce 2002 ve dnech 7. - 9. a12.-13. srpna při povodních se naše jednotka v počtu 15 členů podílela na záchranných a evakuačních pracích.

Celkem zásahovou jednotkou Petrova Dvora bylo na povodních stráveno 886 hodin. Byla podána žádost na město o postavení dřevěného přístřešku pro překážky a historická vozidla. V roce 2004 byl proveden nátěr sušáku na hadice, vymalování garáže a úprava okolí zbrojnice. Byla zahájena rekonstrukce klubovny v hasičské zbrojnici (nové betony, pokládka linolea, dřevěné obklady, rekonstrukce elektroinstalace, vymalování a zvětšení barového pultu). Náklad na tuto akci byl 55 tisíc korun. Obě tyto akce provedli především mladí členové sboru a celkem odpracovali 300 hodin.

K 31. 5. 2005 má náš sbor 48 členů z toho je 10 žen. Věkový průměr je 40 let. 14. 1. 2005 na výroční valné hromadě SDH byl zvolen nový výbor složený převážně z mladých členů:

 

Starosta: Jiří Vávra /Miroslav Nováček přestěhován do Písku/

Náměstek starosty: Jan Rameš

Velitel: Jiří Voška

Zástupce velitele: Naďa Voračková

Preventista: Jan Rejhon

Strojník: František Konzal

Jednatel: Vladimír Jelínek ml.

Hospodář: Jiří Grill

Referentka žen-kronikář: Anna Bendová

Předseda KRR: Jaroslav Koptiš. Členové KRR: Ondřej Hondlík a Zdeněk Kastl

9. července 2005 si členové sboru připomínají

110 výročí svého založení a budou i nadále vedeni pod heslem:

„BLIŽNÍMU K OCHRANĚ, VLASTI K OBRANĚ“