Historie Petrova Dvora

Zastupitelstvo Petrova Dvora u příležitosti předání nové motorové stříkačky 1937

Horní řada zleva: Jan Zach, Josef Grill st., František Škapa, Jan Majer

Dolní řada zleva: 1? Josef Krump-starosta obce, Josef Novák, František Faktor, Emil Jelínek

 

 Petrův Dvůr – dnes Kulturní památka je typický renesanční zemědělský statek.

 

První písemná zpráva o Petrově Dvoře je z roku 1378. kdy český zeman Svatomír z Knína zapsal své manželce Alžbětě Petrův Dvůr jinak zvaný i Červený Dvůr jež od kláštera Zlatokorunského koupil. Později se dostává do rukou Rožmberků, z nichž Vilém staví v létech 1579-1581 blízký lovecký zámeček Kratochvíle a zřizuje zničením několika vesnic rozsáhlou oboru v níž loví pro svou kratochvíli. V té době to byla největší oplocená obora v Čechách (cca 3000 ha). Rožmberkové zde chovali kromě běžné zvěře například velbloudy, buvola a dokonce i slona. Od konce 16. století sloužil Petrův Dvůr jako hospodářské zázemí zámku Kratochvíle a obory. Byli zde ubytováni myslivci, úředníci a část rožmberského personálu, sloužícího ke správě panství a obory.  Od roku 1639 zde byla i malá posádka mušketýrů. Více o Netolické oboře zde. V letech 1562 až 1566 se staví v Petrově Dvoře na místě starého nový pivovar. Po Bílé Hoře 23.12.1622 daruje císař Ferdinand II.  Petrův Dvůr s okolním panstvím do rukou cizí šlechty Egenberků, kteří v roce 1719 vymírají a dědí jej příbuzenský rod Schwarzenbergů, kteří jej drží až do roku 1922. V polovině 17. století následovala radikální přestavba, jejímž výsledkem je východní křídlo budovy. V roce 1743 po požáru následovala další přestavba zvýšením hospodářských křídel. Koncem 19. století byl v jižní straně zřízen nový rozlehlý pivovar, architektonicky pojatý ve stylu anglické neogotiky. Vzhled pivovaru odpovídal rozsáhlé a nákladné přestavbě v druhé polovině 19.století. Uplatnily se tu schwarzenberské stavební prvky - střídání režné cihly s omítkou a hrubým kamenným zdivem.  V pivovaru se proslavil svou činností sládek Kořán, který zde ve vlastní minivarničce odzkušoval různé typy várek a takto získané poznatky předával dalším schwarzenberským pivovarům.

V 18 století se užívalo německé pojmenování Peterhof a teprve v roce 1886 se teprve objevuje název Petrův Dvůr. Od roku 1880 sídlilo zde knížecí ředitelství. Později je zde sídlo správy Netolicko-Libějického panství.  Samostatnou obcí se stal Petrův Dvůr teprve v roce 1852, kdy došlo k jeho oddělení od Obory. Tehdy  obec tvořily dvory Greinarov, Kratochvíle, Schwarzemberg, Žitná a Petrův Dvůr. Narodil se zde Josef John /1802-1870/ významný schwarzemberský lesník a zakladatel rezervace v Boubínském pralese. Jeho pamětní deska je umístěna při vstupní bráně.

Majitelé pivovaru od 19 století:

Adolf Josef kn. Schv. 1888-1914

Jan Nepomuk kn. Schv. 1914 -1922

Družstvo zaměstnanců a hostinských 1923-1945

Družstevní pivovar v Petrově Dvoře,  spol. s r.o. 1946-1949

Hospodářské družstvo skladištní a výrobní spol. s r.o. pivovar Petrův Dvůr 1950

Správci pivovaru: Jaroslav Smrčka 1901-190, František Bund  1910-1922, Karel Brož 1942-1949

Ústřední ředitelé: Bohuš Svoboda 1896-1911, ing.Dr. Josef Hrach 1911-1922

Sládci: Jan Liebl 1854-1866, Josef Kořan st. 1866-1906, František Marxt 1906-1915, Arnošt Putschogl 1915-1920,

Ing.Karel Záruba 19201922, František Němec 1923-1931,Josef Turek 1931-1935, Alois Štětina 1935-1938, František Jáchym podsládkem 1938-1941,/místo sládka neobsazeno/ sládkem 1941-1949.

Účetní: Jaroslav Václ ml. 1926, Karel Brož 1940.

Představenstvo družstva pivovaru v roce 1926: Předseda – Jeroným Václ. Členové výboru- A.Michálek,F.Němec,J.Turek,J.Miegl,A.Gregora,M.Pešek,J.Holub,M.Sýkora,J.Král,M.Holát.

Podstarší- Josef Turek.

V roce 1926 byla varna na 60 hl. mladiny.

 

Výstavy: rok 1901- 12579 hl. piva  1913- 9605 hl. rok 1928- 4665 hl. rok 1939- 3855       

                      1902- 12716               1914- 7860            1929- 5313             1940- 3290

                      1903- 12884               1915- 4920            1930- 4876             1941- 3072

                      1904- 13007               1918- 2940            1931- 4814             1942-   928

                      1905- 13500               1920- 4127            1932- 4421             1943-1945 mimo provoz

                      1906- 12300               1923- 4184            1933- 4310             1946- 1505 /od 1.6./

                      1908- 11258               1924- 3990            1934- 4528             1947- 3040

                      1910- 11650               1925- 4240            1935- 4463             1948- 2680

                      1911- 11550               1926-4134             1937- 3635             1949-  809

                      1912- 10509               1927- 4720            1938- 3781

                                          

Používané lahve: 0,5 l, 0,7 l, 1 l  s textem: Knížecí pivovar v Petrově Dvoře A.J. Schwarzemberg, Petrův Dvůr, Petrův Dvůr – Peterhof, Družstevní pivovar v Petrově Dvoře u Netolic.                                                         

Byly vydány tácky,kalendáře a plechové cedule. Etikety jsou známi 3 až 4 druhy v barvách červené,modré a černé. V tomto novém pivovaře se vařil tekutý chléb skoro 400 let.

 První sčítání lidu proběhlo 15.února 1919 a obec Petrův Dvůr měla 298 obyvatel.

Nad obydlím bývalého direktora Petrova Dvora č.p.2 v kouli pod větrným praporcem byly uloženy spisy a mince v letech 2.září 1854, 18.dubna 1889 a 28. října 1923 a to vždy při opravách střech a korouhvičky.

 

V roce 1923 je Petrův Dvůr rozdělen: Družstvu zaměstnanců a hostinských je přidělen pivovar s budovou administrační od štítu hlavní brány až ke štítu u stájí, sladovna na druhém dvoře a stodola, veškeré zahrady po straně dvora a 10 hektarů polí a luk.

Administrační budova od brány hlavní dolů až k druhému dvoru přidělená správě státních statků spravující dvůr Grejnarov a Swarzenberg a rybní hospodářství. Zbytkový statek Petrův Dvůr s ostatními budovami a s hektary polí a luk panu Josefu Komrskovy z Nestánic za 220.000 korun. Budova /šrotárna/ mezi bránou dolejší ke Kratochvíli a branou ku špýcharu přidělena s pozemky panu Matěji Touškovi za 30.000 korun. Po Josefu Komrskovi, získává zbytkovou část Petrova Dvora pan Prášek a to od roku 1927 až 1932, kdy  tuto část dvora kupuje pan František Stibor po jeho úmrtí roku 1942  jeho majetek přebírá  do roku 1950 správa statků a rybníků. V roce 1935 je do obce zavedena elektřina.

Od roku 1950 je majitelem bývalého pivovaru a celé západní a severní části dvora Hospodářské družstvo dnešní ZZNZ.  Část bývalého pivovaru má v nájmu Fruta závod Lhenice a později severní část dvora si pronajímá STS Prachatice středisko Netolice.

Obytná část Petrova Dvora čp. 1 a 2 tj. od štítu hlavní brány a celá východní část dvora je majetkem města Netolice  ve správě TS města.

 

K nové územní organizaci dochází v roce 1960 a ruší se dosavadní okres Vodňany  a připadáme pod okres Prachatice. Ruší se MNV Petrův Dvůr a obec spadá pod Měst.NV Netolice. /Samostatná obec Petrův Dvůr měla trvání 108 let./

 

V roce 1992 se převádí budovy pivovaru z majitele ZNZZ Prachatice na stát to je město Netolice  a v roce 1996 je nový majitel  KUTA a.s. Praha 4. Severní část dvora až ke štítu pivovaru na západní části dvora a špýchar včetně polí a luk dostává v restituci nazpět paní Božena Stiborová a po její smrti /2001/ je majitelem její dcera Helena, která zemřela v roce 2003 bez dědiců a majetek přešel na stát. Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových v Prachaticích objekt v havarijním stavu po několika neúspěšných pokusech o prodej převedl bezúplatně na město Netolice, které ho prodalo za 1 milion korun vlastníkovi zbývající části areálu fa. KUTA a.s. V roce 2004 kupuje špýchar Ing. Pavel Tomek Praha 2, s plánem vybudovat zde galerii atd.  V současné době (2011) je část areálu pivovaru stále těžce poškozená požárem z roku 1994 a v havarijním stavu. V čelní části, která je v majetku města Netolice jsou byty. Ostatní části areálu jsou v soukromém vlastnictví a od roku 2007 zde postupně probíhají rekonstrukce havarijních střech. Areál je i jedním za zastavení naučné cyklostezky Historická krajina Netolicko.

 

 K 1.6.2005 je v Petrově Dvoře, Kratochvíli, Slouních, Grejnarově a Schwarzerberku 89 čísel popisných  a žije zde 273 obyvatel.

 

 Kronika obce Petrův Dvůr z let 1923-1938 je v digitalizované podobě zde

 

Zdroj: brožura vydaná v roce 2005 k výročí sboru, doplnil Oldřich Petrášek